– خستگی باید به چه مرحله ای برسد تا به پزشک مراجعه کنیم… امروز صبح، به خود قول دادید که مستقیماً پس از کار به باشگاه می روید. امّا در پایان روز، آنقدر خسته بودید که به تنها چیزی که … ادامه‌ی خواندن