بر طبق جزء بیست و دوم قرآن کریم برآنیم که مدهایی را ارائه دهیم که در هیچ زمان و مکانی تغییر نکرده و به قول معروف دِمده نمی شوند. مد را می توان یکی از اجزاء جدایی ناپذیر از زندگی … ادامه‌ی خواندن