– موناکو، کشور کوچکی در مجاورت فرانسه که داز سه طرف با فرانسه هم مرز است، کشوری شاهزاده نشین است که از زمان استقلال این کشور تاکنون به شکل پادشاهی اداره می شده است. به گزارش روزگارنو، پادشاهان این خطه … ادامه‌ی خواندن